Algemene voorwaarden

Op alle offertes en opdrachten tussen Wederpartij en Innowijs zijn onderstaande voorwaarden van toepassing!

1. DEFINITIES

a) Onder Innowijs wordt verstaan: Degene die de order c.q. de Opdracht heeft aanvaard en deze algemene voorwaarden gebruikt.
b) Onder Wederpartij wordt verstaan: Diegene die met Innowijs een overeenkomst is aangegaan.
c) Onder opdracht wordt verstaan: Iedere overeenkomst tussen Innowijs en Wederpartij tot het leveren van zaken of diensten.
d) Alle verbintenissen voortvloeiende uit de tussen Innowijs en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten worden aangemerkt als ‘inspanningsverbintenissen’. Dit houdt in dat Innowijs jegens Wederpartij verplicht is tot het aanwenden van voldoende mate van inspanning als Wederpartij van Innowijs redelijkerwijs mag verwachten.

2. GEHEIMHOUDING

Innowijs verplicht zich tot geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Geheimhouding geldt eveneens voor alle vertrouwelijke informatie welke voor het tot stand komen van een overeenkomst door Wederpartij wordt verkregen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover Innowijs hiermee zou moeten handelen in strijd met enige wettelijke plicht.

3. GELDIGHEID

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen Wederpartij enerzijds en Innowijs anderzijds. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken dient zulks schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd.

4. OFFERTES, LEVERINGEN en ONKOSTEN

a) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
b) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
c) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Innowijs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Innowijs anders aangeeft.
d) De aan Innowijs gegeven opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. In de bevestiging dient het geraamde honorarium te worden opgenomen. Indien de opdracht alleen door Innowijs wordt bevestigd en door Wederpartij niet binnen 8 dagen een schriftelijk bezwaar wordt gemaakt zal de inhoud van deze bevestiging partijen binden.
e) Innowijs is gerechtigd vooraf zekerheid te verlangen in de vorm van voorschotten met betrekking tot de overeengekomen bedragen.
f) De Wederpartij neemt een uitgevoerde opdracht direct na gereedkoming af en adviesdiensten worden geacht direct te zijn afgenomen.
g) Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij anders overeengekomen.
h) Reistijd, verblijfskosten, verzend- en administratiekosten en andere onkosten die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Opdracht, worden apart in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de in de offerte genoemde bedragen tenzij anders aangegeven.
i) Naast het honorarium worden de door Innowijs gemaakte onkosten en de declaraties van door Innowijs ingeschakelde derden aan Wederpartij in rekening gebracht.

5. UITVOERING van de OPDRACHT

a) Innowijs voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving, zoals aangegeven in artikel 1 onder d).
b) De tijdsduur die de gegeven opdracht zal vergen wordt slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de tijdsduur kan de Wederpartij nimmer aanspraak maken op annulering of schadevergoeding behoudens indien Innowijs wist of behoorde te weten, dat overschrijding voor de Wederpartij onoverkomelijke moeilijkheden zou veroorzaken. De bewijslast hiervan ligt bij Wederpartij.
c) Innowijs bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
d) Innowijs heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde.
e) Innowijs is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
f) Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Innowijs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. WIJZIGING van de OPDRACHT

a) Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Innowijs zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
b) Door Wederpartij, na het verstrekken van Opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten door Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Innowijs ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Wederpartij. Een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst kan tot een aanpassing van het honorarium leiden.
c) Veranderingen, in een reeds verstrekte Opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Innowijs, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.
d) Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Innowijs gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Innowijs bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Innowijs op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de opdracht op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Innowijs een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
e) Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen van materialen, grondstoffen en/of arbeidslonen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn een wijziging ondergaan, is Innowijs gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De Wederpartij is in dat geval niet gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Jaarlijks zal Innowijs sowieso haar prijzen per 1 januari aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
f) Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% van het overeengekomen totaalbedrag en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst van opdracht, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Innowijs alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Innowijs rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

7. VERSTREKKEN GEGEVENS

a) Wederpartij is gehouden om alle bescheiden welke Innowijs naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht ter beschikking van Innowijs te stellen. Innowijs bepaalt in welke vorm en op welke wijze zij deze bescheiden dient te ontvangen.
b) Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
c) Innowijs heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Wederpartij aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
d) Indien Innowijs gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de opdracht, vangt de uitvoeringstermijn, indien deze is overeengekomen, niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Innowijs ter beschikking heeft gesteld.
e) Wederpartij vrijwaart Innowijs voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
f) Wederpartij vrijwaart Innowijs voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij aan Innowijs geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
g) Voor rekening en risico van Wederpartij zijn de door Innowijs gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Innowijs, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Wederpartij van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
h) Op eerste verzoek van Wederpartij zal Innowijs de originele, door Wederpartij verstrekte, bescheiden aan Wederpartij retourneren.

8. ANNULERING

a) Indien de Wederpartij de gegeven Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal geen creditering van de reeds gefactureerde betalingen of honoraria plaatsvinden.
b) Bij annulering of verplaatsing van een training, workshop, begeleiding/coaching of implementatiesessie binnen vijf werkdagen voor aanvang, zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
c) Met uitzondering van ziekte zullen bij annulering van een individuele begeleidings of coachingssessie door Wederpartij binnen 24 uur voor aanvang eveneens 50% van de kosten in rekening worden gebracht.

9. BETALINGEN

a) Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en – indien niet anders is overeengekomen – binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt de wettelijke (handels-) rente over het openstaande factuurbedrag berekend vanaf factuurdatum tot de datum der algehele voldoening, waarbij voor de renteberekening een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.
b) De dag van betaling als bedoeld in voorgaande is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Innowijs.
c) Indien Wederpartij in gebreke blijft met enige betaling, ook na aanmaning en sommatie, zijn alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering voor zijn rekening. De incassokosten zullen ten minste 15% van het betrokken bedrag belopen met een minimum van € 250,00. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
d) Innowijs heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
e) De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Innowijs verschuldigde.
f) In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Wederpartijen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
g) Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het oordeel van Innowijs daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Wederpartij nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Innowijs gerechtigd van Wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Innowijs te bepalen vorm. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Innowijs gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij aan Innowijs uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
h) Voorgaande lid is in ieder geval van toepassing indien sprake als aan Wederpartij surseance van betaling is verleend of aannemelijk is dat hij failliet zal worden verklaard.

10. KLACHTEN c.q. RECLAMATIE

a) Klachten omtrent het geleverde dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van het overeengekomene, dan wel levering van de overeengekomen diensten.
b) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
c) Wederpartij dient Innowijs in staat te stellen een klacht te beoordelen, en in onderling overleg te zoeken naar een oplossing alvorens Wederpartij nadere rechtsmaatregelen treft.
d) Klachten omtrent de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
e) Wederpartij dient Innowijs, waar mogelijk, in staat te stellen de schade te herstellen, c.q. te beperken door middel van een nieuwe levering.

11. AANSPRAKELIJKHEID

a) Voor onjuistheden in de opdracht of instructies aan Innowijs verstrekt, is Innowijs niet aansprakelijk.
b) Innowijs is jegens Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Innowijs voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Innowijs uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
c) In geval van aansprakelijkheid van Innowijs zonder dat deze voor de schade verzekerd is, zal de schadevergoeding en de aansprakelijkheid niet verder gaan dan het (deel)factuurbedrag van de overeengekomen (deel)levering.
d) Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het onder lid b bedoelde bedrag gesteld op éénmaal het gemiddelde maandbedrag van het honorarium dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Wederpartij. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
e) Innowijs is nimmer aansprakelijk voor niet juiste of niet tijdige uitvoering van de aan hem verleende opdrachten ten gevolge van overmacht, in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Innowijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Innowijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Innowijs of van derden daaronder begrepen. Innowijs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Innowijs zijn verbintenis had moeten nakomen.
f) Omtrent bewaring en gebruik, be- en verwerking van zaken, die door of vanwege de Wederpartij zijn toevertrouwd aan Innowijs zal Innowijs dezelfde zorg en geheimhouding aanwenden, die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Indien de Wederpartij het risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor een verzekering zorg te dragen.
g) Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel tot niet-betaling van de factuur.
h) Wederpartij is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Innowijs heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
i) Wederpartij vrijwaart Innowijs voor aanspraken van derden (medewerkers van Innowijs en door Innowijs ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
j) Hetgeen geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Innowijs geldt – behoudens het geval van opzet – mede ten aanzien van de aansprakelijkheid van personen die in dienst zijn van Innowijs.
k) Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Innowijs gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Innowijs daardoor direct of indirect ontstaan.

12. AUTEURSRECHTEN en INTERLECTUELE EIGENDOMMEN

a) Op alle werken van Innowijs zijn van toepassing de bepalingen van de Auteurswet 1912, zoals sedertdien gewijzigd.
b) Alle werken, in welke vorm dan ook, blijven materieel en geestelijk eigendom van Innowijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c) Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Innowijs.
d) Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Innowijs zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Innowijs gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
e) Het is Wederpartij niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innowijs aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Innowijs. Innowijs zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

13. AFWIJKENDE VOORWAARDEN

Wanneer in een bevestiging van Innowijs bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Innowijs schriftelijk zijn geaccepteerd.

14. REPARATIECLAUSULE

a) Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
b) Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
c) Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
d) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
e) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
f) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
g) Indien Innowijs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Innowijs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

15. GESCHILLEN

Geschillen over de betrekkingen tussen Wederpartij en Innowijs vallen onder de werking van het Nederlands recht. De geschillen tussen de Wederpartij en Innowijs worden aanhangig gemaakt bij een bevoegd Nederlandse rechter.